header image
 • Home
 • Organisatie
 • Werken bij
 • Producten
 • Alle producten
 • Zuivel
 • Tuinproducten en Substraten
 • Hout,-Strovezel en Animalbedding
 • Dier,-Veevoeder en Petfood
 • Chemie
 • Meel
 • Bouwmaterialen
 • Voorwaarden
 • Inkoop voorwaarden
 • Contact
 • Inkoop voorwaarden

   

  Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher B.V.

   
  Rijssen, 1 juni 2010
   
  Adres               : Morsweg 22
                         : 7461 AG  RIJSSEN
  Telefoon           : 0548 - 530530
  Fax                  : 0548 - 530535

   
  Algemene inkoopvoorwaarden
  Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher B.V.
   
  Rijssen 1 juni 2010

  1. Toepasselijkheid.
   
  a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons verstrekte opdrachten, inkoopbevestigingen en handelsovereenkomsten waarbij wij als koper/leveringsgerechtigde optreden.

  b. Aanvullingen op of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien zij schriftelijk door ons
  zijn aanvaard. Algemene voorwaarden van verkopers/leveranciers gelden niet, tenzij deze door ons
  schriftelijk en in uitdrukkelijke bewoordingen zijn aanvaard.

  c. In deze inkoopvoorwaarden wordt gerefereerd aan begrippen zoals leveringen, levertijdstippen,
  levertermijnen, zaken en hoeveelheden. Deze begrippen hebben betrekking op zowel fysieke producten
  als diensten. Tot diensten worden o.a. gerekend (zonder hierin volledig te zijn): advisering, transporten,
  nutsvoorzieningen en onderhoudswerkzaamheden.

  d. De Nederlandse tekst van deze inkoopvoorwaarden is bindend.


  2. Totstandkoming overeenkomsten.
   
  Een overeenkomst met ons komt slechts bindend tot stand nadat wij deze schriftelijk hebben bevestigd.
  Mondelinge toezeggingen van en/of afspraken met onze medewerkers zijn voor ons eerst bindend, nadat en
  voorzover wij deze schriftelijk hebben bevestigd.


  3. (Af)levering en reclame.

  a. Overeengekomen leveringen, levertijdstippen en -termijnen zijn bindend. Het door de
  verkoper/leverancier hieraan niet voldoen, doet hem onmiddellijk in verzuim zijn, ook zonder dat een
  ingebrekestelling vereist is, waarna wij gerechtigd zijn de onderliggende overeenkomst te ontbinden.

  b. De verkoper/leverancier is gehouden om ons onverwijld schriftelijk te informeren omtrent elke
  verwachte vertraging in de levering, waarna wij gerechtigd zijn de onderliggende overeenkomst geheel
  of gedeeltelijk te ontbinden indien wij de vertraging onaanvaardbaar achten.

  c. De verkoper/leverancier is verplicht de gekochte zaken bij ons, of op een andere door ons te bepalen
  plaats, af te leveren en daarmee in eigendom, vrij van bijzondere lasten of beperkingen, aan ons over te
  dragen. Hij vrijwaart ons van iedere aanspraak van derden op die zaken.

  d. De verkoper/leverancier draagt zorg voor een deugdelijke en beschermende verpakking, waarop de
  inhoud voor ons duidelijk moet staan vermeld.

  e. De aan ons afgeleverde zaken dienen van goede kwaliteit te zijn en geheel te voldoen aan de door ons
  opgegeven aantallen/hoeveelheden en overige specificaties.

  f. Tot op het moment waarop de zaken zijn bewerkt of verwerkt, zijn wij gerechtigd de afgeleverde zaken
  die naar ons oordeel niet aan de overeenkomst beantwoorden, te weigeren en, hetzij een prompte
  vervangende levering te verlangen die wel aan de overeenkomst beantwoordt, hetzij de overeenkomst
  geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

  g. Het tekenen voor ontvangst van de zaken betreft uitsluitend de direct, zonder verbreking van de
  verpakking, waarneembare uiterlijke staat daarvan, ook indien de bij aflevering getekende bon of
  verklaring een andersluidende bepaling bevat.

   
  4. Garanties

  a. De verkoper/leverancier garandeert dat:
  - de geleverde zaken vrij van gebreken zijn;
  - de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel, waarvoor ze zijn bestemd, tenzij de
  verkoper/leverancier met dat gebruik in redelijkheid geen rekening kon houden;
  - de zaken conform de overeengekomen specificaties en goedgekeurde monsters worden geleverd;
  - de zaken met goed vakmanschap zijn vervaardigd, van goede kwaliteit en vrij van constructie-,
  fabricage- en materiaalfouten zijn;
  - de zaken en hun werking voldoen aan de in Nederland van overheidswege gegeven voorschriften met
  betrekking tot gezondheid, veiligheid en milieueisen e.d.;
  - bij de productie van de zaken in overeenstemming is gehandeld met de internationale verdragen en,
  indien deze strenger is, de ter plaatse van de productie geldende nationale wetgeving inzake
  kinderarbeid.
  - de door haar aangeboden zaken geproduceerd zijn in overeenstemming met de ter plaatse van
  vervaardiging geldende milieuwetgeving.
  - dat het gebruik, daaronder begrepen doorverkoop, van de door haar geleverde zaken, of van door
  haar ten behoeve van ons gekochte of vervaardigde hulpmiddelen geen inbreuk zal opleveren op
  octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of andere rechten van derden.

  b. Na levering is de verkoper/leverancier gedurende 12 maanden gehouden alle door hem geleverde zaken
  of onderdelen daarvan, die fouten of gebreken vertonen welke niet aan ons te wijten zijn, te herstellen
  dan wel te vervangen. Alle aan herstel of vervanging verbonden kosten zijn voor rekening van de
  verkoper/leverancier. De verkoper/leverancier blijft, in geval van verborgen gebreken, ook na
  bovengenoemde periode, gehouden geleverde zaken te herstellen dan wel te vervangen en de daarmee
  samenhangende kosten voor zijn rekening te nemen.

  c. Indien de zaken niet blijken te voldoen zal de verkoper/leverancier voor haar rekening de zaken ter
  keuze van ons op eerste aanzegging herstellen of vervangen, tenzij wij de voorkeur geven aan ontbinding
  van de overeenkomst.

  d. Onverminderd de overige bepalingen zijn wij gerechtigd de te leveren zaken voorafgaand aan levering te
  controleren en te (laten) keuren. De verkoper/leverancier verleent toegang tot de plaatsen waar de zaken
  worden geproduceerd of zijn opgeslagen en verleent medewerking aan de gewenste keuringen, controles
  en beproevingen en verstrekt voort haar rekening de benodigde documentatie en inlichtingen.


  5. Kosten van vervoer en risico.

  a. Transportkosten zijn inbegrepen in de prijs, tenzij in afwijking hiervan, en in overeenstemming met de
  bepalingen van deze voorwaarden, een afwijkende afspraak is gemaakt.

  b. Tot het moment waarop de door ons gekochte zaken aan ons zijn afgeleverd en door ons zijn aanvaard,
  draagt de verkoper/leverancier het risico van alle directe en indirecte schade die aan of door deze zaken
  voor ons of derden mochten ontstaan.


  6. Betaling.

  a. De verkoper/leverancier is gehouden ons een gespecificeerde en overzichtelijke factuur ter hand te
  stellen waarop duidelijk wordt omschreven op welke overeenkomst/order en levering deze betrekking
  heeft.

  b. Wij zijn gehouden de betaling te verrichten binnen 30 dagen nadat alle zaken van de betreffende
  overeenkomst/order door ons zijn ontvangen en aanvaard, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

  c. Wij zijn gerechtigd tot verrekening met alle op naam van verkoper/leverancier openstaande vorderingen.
  Betaling door ons betekent niet dat de zaken zijn aanvaard.


  7. Overmacht, ontbinding en schadevergoeding

  a. Als de verkoper/leverancier met een al dan niet terecht beroep op overmacht stelt niet tijdig of in het
  geheel niet te presteren zijn wij gerechtigd de onderliggende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
  ontbinden.

  b. Ingeval van ontbinding is de verkoper/leverancier gehouden om de terzake door ons verrichte betalingen
  onmiddellijk te retourneren. Eerst na ontvangst van die betaling zijn wij gehouden, overige rechten
  voorbehouden, tot afgifte van de betreffende zaken aan verkoper/leverancier over te gaan. Vanaf het
  moment van ontbinding komt het risico van de terug te nemen zaken geheel voor rekening van
  verkoper/leverancier en zijn wij op geen enkele wijze aansprakelijk.

  c. In alle gevallen dat de gehele of gedeeltelijke ontbinding van een overeenkomst door ons wordt
  ingeroepen, geschiedt dit onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding.

  d. De verkoper/leverancier is in alle gevallen dat hij in verzuim is en/of de overeenkomst geheel of
  gedeeltelijk door ons wordt ontbonden, gehouden de terzake door ons geleden of te lijden schade, direct
  of indirect, telkens onmiddellijk na opgave daarvan te vergoeden, behoudens het geval hem/haar een
  beroep op overmacht toekomt.


  8. Geheimhouding.
   
  De verkoper/leverancier zal, behoudens wettelijke verplichting daartoe, aan derden terzake de relatie met
  ons geen mededelingen doen, noch op enige andere wijze daaromtrent informatie verschaffen.


  9. Geschillen.
   
  Op alle overeenkomsten is intern Nederlands recht van toepassing. Voor zover afwijking van de wettelijke
  competentieregels is toegestaan, neemt de bevoegde rechter van de plaats van onze statutaire
  vestigingsplaats kennis van alle geschillen, welke mochten ontstaan tussen ons en de verkoper, tenzij wij er
  de voorkeur aan geven het geschil voor te leggen aan de op grond van de wet bevoegde rechter.


  10. Algemene bepalingen.
   
  Deze algemene voorwaarden staan het uitoefenen van onze wettelijke rechten niet in de weg.