header image
 • Home
 • Organisatie
 • Werken bij
 • Producten
 • Alle producten
 • Zuivel
 • Tuinproducten en Substraten
 • Hout,-Strovezel en Animalbedding
 • Dier,-Veevoeder en Petfood
 • Chemie
 • Meel
 • Bouwmaterialen
 • Voorwaarden
 • Inkoop voorwaarden
 • Contact
 • Voorwaarden

  Algemene Verkoopvoorwaarden
  Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher B.V.
   
  Rijssen, 1 juni 2010
   
  Adres               : Morsweg 22
                         : 7461 AG  RIJSSEN
  Telefoon           : 0548 - 530530
  Fax                  : 0548 - 530535
   

  Artikel  1                Algemeen

  1.1Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen Stempher en koper worden aangegaan. De algemene verkoopvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle aanbiedingen en offertes die van Stempher uit gaan.
  1.2 Afwijkende bepalingen, waaronder begrepen inkoopvoorwaarden van koper, binden Stempher slechts indien Stempher zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard en gelden alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordverklaring is gericht.
  1.3 Eerder gedeponeerde verkoopvoorwaarden komen te vervallen.
   

  Artikel 2                Offertes/orders

  2.1 Alle offertes en/of aanbiedingen zijn veertien dagen geldend, tenzij in de offerte en/of aanbieding een andere termijn is opgenomen. Dan geldt deze - afwijkende - termijn.
  2.2 Mondelinge afspraken en toezeggingen van medewerkers van Stempher binden Stempher slechts indien zij deze schriftelijk heeft bevestigd.
  2.3 De overeenkomst tussen Stempher en koper komt tot stand op het moment dat koper de aanbieding van Stempher heeft aanvaard of doordat Stempher met de uitvoering van een opdracht is begonnen.
  2.4 Wanneer koper het door hem gewenste product niet nauwkeurig heeft gespecificeerd door aanwijzingen van onder meer hoeveelheid, kwaliteit, uiterlijk en toleranties, ligt het risico dat de levering niet aan de verwachtingen voldoet bij koper. Stempher is in dat geval niet aansprakelijk als de levering niet aan de verwachtingen van koper ten aanzien van bovengenoemde gebieden voldoet.
   

  Artikel 3                Wijzigingen in de opdracht

  3.1 Wijzigingen in de verstrekte opdracht zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.
  3.2 Indien Stempher vóór wijziging van de opdracht reeds kosten heeft gemaakt, of indien door de wijziging extra kosten ontstaan, komen deze kosten voor rekening van koper.
  3.3 De door wijziging in de opdracht veroorzaakte overschrijding van de leveringstermijn komt voor rekening en risico van koper.
   

  Artikel 4                Levering en levertijd

  4.1 Alle leveringen geschieden af fabriek. Stempher bepaalt de wijze van verzending bij franco levering. Op verzoek van koper zijn andere verzendingswijzen mogelijk. De hieraan verbonden meerkosten zijn voor rekening van koper.
  4.2Stempher verplicht zich de overeengekomen leveringstermijn zo goed als mogelijk na te komen. De overeengekomen leveringstermijn is echter geen fatale termijn. Indien koper de overeenkomst wenst te ontbinden als gevolg van niet tijdige aflevering door Stempher dient  koper Stempher eerst schriftelijk in gebreke te stellen en aan Stempher een redelijke termijn te gunnen om alsnog na te komen.
  4.3 Een geringe overschrijding van de leveringstermijn geeft koper geen recht op aanvullende of vervangende schadevergoeding of op opschorting van enig uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.
  4.4Koper is verplicht de producten af te nemen zodra deze door Stempher worden aangeboden. Indien koper hierin te kort schiet kan Stempher de producten opslaan voor rekening en risico van koper. Stempher heeft daarmee aan zijn verplichting tot aflevering voldaan en koper zal de koopprijs uiterlijk op dat moment moeten betalen. Opslagkosten worden achteraf in rekening gebracht.
  4.5Op afroep bestelde producten moeten worden afgenomen binnen de afgesproken levertijd, of indien er geen levertijd is afgesproken, binnen 3 maanden na opdrachtdatum. Ingeval van termijnoverschrijding is artikel 4.4 van overeenkomstige toepassing. Aldus in consignatie genomen en gehouden producten zijn voor risico van koper.
  4.6 De tijdens de totstandkoming van de overeenkomst geldende bepalingen van de Incoterms zijn van toepassing voor zover daarvan schriftelijk niet wordt afgeweken.
   
   

  Artikel 5                Prijzen

  5.1 Stempher is gerechtigd na de orderbevestiging doch voor de levering de overeengekomen prijs te verhogen indien één of meer van de samenstellende factoren van de prijsberekening een verandering heeft ondergaan. Koper heeft in dit geval het recht binnen 5 dagen na ontvangst van de mededeling van prijsverhoging (het nog niet uitgevoerde gedeelte van) de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder recht op schadevergoeding.
  5.2 De prijzen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, exclusief prepress-, film- en plaatkosten.
  5.3 De prijzen zijn, tenzij anders is vermeld, in euro en exclusief BTW.
  5.4 Indien de koper een aanvaarde order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan  Stempher alle voor de uitvoering van deze order gemaakte en te maken kosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.a.) te vergoeden en, indien Stempher zulks wenst, de voor de uitvoering van deze order bestemde materialen of halffabrikaten te betalen tegen de door Stempher in zijn calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van Stempher op de vergoeding van winstderving, en van de overige uit de annulering van de aanvaarde order voortvloeiende schade en kosten.
   

  Artikel 6                Betalingen

  6.1Indien het Stempher na het sluiten van de overeenkomst bekend wordt dat koper niet kredietwaardig is, kan Stempher de overeenkomst ontbinden. Koper heeft alsdan geen recht op vergoeding van eventueel geleden of te lijden schade.
  6.2Stempher is, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd om te allen tijde zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de order op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien deze zekerheid niet binnen de gestelde termijn wordt gegeven.
  6.3Betalingen dienen door middel van overschrijving op de bankrekening van Stempher binnen de op de factuur vermelde termijn te geschieden.
  6.4Bij niet-betaling op de vervaldag zal koper over het factuurbedrag een rente verschuldigd zijn als bedoeld in artikel 6:119a BW.
  6.5 De buitengerechtelijke incassokosten, gemaakt door Stempher ofwel aan haar in rekening gebracht terzake van het incasseren van het door koper verschuldigde, komen voor rekening van koper en bedragen tenminste 10% van de totaal verschuldigde hoofdsom, onverminderd het recht van Stempher op aanvullende schadevergoeding.
  6.6Klachten en geschillen van welke aard dan ook geven koper niet het recht op enige verrekening of opschorting van zijn betalingsverplichtingen jegens Stempher.
   

  Artikel 7                Risico

  7.1 Behoudens het gestelde in de artikelen 4.4 en 4.5,draagt koper het risico van de te leveren producten vanaf het tijdstip dat zij Stempher’s fabriek of magazijn verlaten. Stempher kan op verzoek en voor rekening van koper een transportverzekering afsluiten.
  7.2Door ondertekening van de vrachtbrief of ontvangstbevestiging door koper erkent koper dat de zending zichtbaar compleet en uiterlijk in goede staat is ontvangen.
   

  Artikel 8                Eigendomsvoorbehoud

  8.1 Stempher behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan koper afgeleverde producten tot het moment van algehele voldoening van al hetgeen Stempher in verband met de onderliggende overeenkomst en/of eerdere dan wel latere overeenkomsten van dezelfde aard van koper te vorderen heeft, schade, kosten en rente daaronder begrepen.
  8.2 Het is koper niet toegestaan de geleverde producten te verpanden of aan een derde enig recht daarop te verlenen zolang het eigendom van de geleverde producten niet op hem is overgegaan.
  Het is koper wel toegestaan om in het kader van zijn normale bedrijfsvoering de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te bewerken en/of door te verkopen. In geval het eigendom aan derden wordt overgedragen of de producten ten behoeve van derden worden verwerkt, is koper verplicht zijn vorderingsrechten, welke hij in verband daarmee op die derden heeft of zal verkrijgen, op eerste verzoek van Stempher aan Stempher te verpanden.
  8.3Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid te bewaren en tevens die producten voor zijn rekening te doen verzekeren tegen verlies, diefstal, beschadiging en breuk.
  8.4 In geval derden beslag leggen op de producten die zich onder voorbehoud van eigendom van Stempher bij koper bevinden, is koper gehouden Stempher hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.
   

  Artikel 9                Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

  9.1 Tekortkomingen van Stempher in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komen.
  9.2 Als niet toerekenbare tekortkomingen zullen onder meer worden beschouwdde volgendeomstandigheden: bedrijfsstoring, gebrek aan materialen en energie, oorlog, oproer, brand, ingrijpen van de overheid, staking, bedrijfsbezetting, natuurrampen, weersomstandigheden en andere omstandigheden die een belemmerende invloed op de productie en/of levering hebben.
  9.3 Bij overmacht aan de zijde van koper is koper gehouden het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht op de overeengekomen condities af te nemen.
  9.4Indien de prestatie door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd, is ieder der partijen, onder uitsluiting van verdere rechten, bevoegd de overeenkomst te ontbinden volgens de wet, zonder dat Stempher tot enige vergoeding van schade gehouden zal zijn.
   

  Artikel 10                Reclames

  10.1Eventuele klachten dienen schriftelijk en deugdelijk gespecificeerd te worden ingediend binnen één maand na ontvangst van de producten, bij gebreke waarvan koper geacht wordt de levering of de verrichting akkoord te hebben bevonden.
  10.2Indien de koper niet aan zijn afnameplicht voldoet gaat de termijn als bedoeld in het vorige lid lopen op het moment dat koper had moeten afnemen.
  10.3 De vaststelling van een gebrek aan een gedeelte van de geleverde producten, geeft de koper niet het recht de gehele levering te weigeren. In het bijzonder is het technisch niet te vermijden dat tijdens de productie van papieren en polyethyleen verpakkingen een gering percentage van de order afwijkingen ten opzichte van het overeengekomene vertoont. Op dergelijke geringe afwijkingen kunnen geen reclames worden gebaseerd.
  10.4Stempher heeft te allen tijde het recht de aard en omvang van de klacht ter plaatse vast te stellen.
  10.5Koper pleegt overleg met Stempher over eventuele retourzendingen. Als, na inspectie door Stempher de klacht ongegrond blijkt te zijn, zijn de retourzendings- en herleveringskosten die Stempher moet maken voor rekening van koper.
  10.6 Indien koper bij het aangaan van de overeenkomst heeft verzuimd het gewenste product nauwkeurig te specificeren, door het geven van aanwijzingen met betrekking tot onder meer de kwantiteit, kwaliteit, het uiterlijk en de toleranties, worden terzake geen reclames in behandeling genomen.
   

  Artikel 11                Producteigenschappen

  11.1 De houdbaarheid van polyethyleen verpakkingen en papieren verpakkingen beloopt  6 maanden na productiedatum.
  11.2De overeengekomen eigenschappen zoals treksterkte, lassterkte, scheursterkte, TEA en kleur gelden binnen een temperatuurgebied tussen +5° C en +25°C. Stempher is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verwerking, opslag en transport buiten genoemd temperatuurbereik.
  11.3Contact met andere producten en/of stoffen en inwerking van licht kan tot gevolg hebben dat de verpakking en/of bedrukking zijn kleur verliest of dat deze vervaagt. Dit behoort tot de normale producteigenschappen. Klachten hieromtrent worden door Stempher niet in behandeling genomen.
  11.4 De mate van gladheid of stroefheid van de producten is geen eigenschap die kan leiden tot klachten.

   

  Artikel 12                Afwijkingen

  12.1 Klachten over geringe afwijkingen betreffende ondermeer de kwaliteit, samenstelling, maat, kleur, gewicht en bedrukking geven geen recht tot afkeuring van de producten.
  12.2 De samenstelling van de producten zoals vastgelegd in aanbiedingen, offertes en
  overeenkomsten is slechts indicatief. De samenstelling van de producten kan variëren zowel binnen één opdracht als tussen twee afzonderlijke opdrachten van hetzelfde type verpakking, zonder dat dit koper het recht geeft tot afkeuring van de producten.
  12.3Stempher is niet aansprakelijk voor variaties in eigenschappen van de door haar geleverde producten die het gevolg zijn van variaties in eigenschappen tussen grondstoffen van verschillende leveranciers van Stempher.
  12.4 Stempher spant zich in om de bestelde hoeveelheden zo nauwkeurig mogelijk aan te houden. Stempher heeft een tolerantie van 10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid.
  Bij partijen onder de  5000 stuks (resp. meter) is een afwijking van 500 stuks (resp. meter) boven of beneden de opgegeven hoeveelheid toegestaan.
  12.5 De toelaatbare afwijking, opwaarts of neerwaarts, van een overeengekomen gramgewicht bedraagt 10% bij papieren zakken.
  12.6 De toelaatbare afwijking, opwaarts of neerwaarts, van een overeengekomen dikte van polyethyleen verpakkingen bedraagt:
  - voor HDPE t/m    40 micron: 10 micron, vanaf 40 micron: 25 %
  - voor LDPE  t/m    70 micron: 10 micron, vanaf 70 micron :15 %
  12.7 De toegelaten afwijking van het overeengekomen formaat bedraagt opwaarts of neerwaarts :
  a.                   voor papieren zakken 15 mm in lengte, 10 mm in de breedte en 15 mm in de bodembreedte;
  b.                   voor polyethyleen zakken, buis, vlakfolie of vellen:
  in de lengte 25 mm, in de breedte 10 mm voor LDPE en 15 mm voor HDPE.
  12.8 Afkeuring op basis van inspectie van enkele exemplaren is niet mogelijk. Bij de boordeling of een levering van Stempher aan de hierboven gestelde eisen voldoet dient minimaal 50% van de geleverde producten ter inspectie aanwezig te zijn.
   

  Artikel 13                Aansprakelijkheid

  13.1De aansprakelijkheid van Stempher voor schade bij koper is beperkt tot de factuurwaarde van dat deel van de betreffende levering waarover klachten bestaan.
  13.2 De aansprakelijkheid van de Stempher is beperkt tot de door koper geleden schade die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van de Stempher.
  13.3 Iedere aansprakelijkheid van Stempher voor schade bij koper of een derde als gevolg van foutieve opslag of het onjuiste gebruik en/of toepassing van het geleverde is uitgesloten.
  13.4Koper zal Stempher (daaronder begrepen al het personeel) vrijwaren en schadeloos stellen van alle aanspraken op schadevergoeding welke derden ten laste van Stempher maken.
  13.5Stempher is niet aansprakelijk voor de invloed welke de door haar geleverde producten op de kwaliteit van het daarin verpakte product uitoefent. Stempher is evenmin aansprakelijk voor andere bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade.
  13.6Stempher is niet aansprakelijk voor schade aan, of het verloren gaan van producten van koper of derden, die haar in verband met voorbereiding en/of uitvoering van de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
  13.7Adviezen van Stempher met betrekking tot uitvoeringsvormen, kwaliteiten, maten enz. worden naar beste weten verstrekt. Koper kan jegens Stempher geen enkele aanspraak maken op schadevergoeding in verband met de gegeven adviezen.
  13.8Stempher is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de (on)bruikbaarheid van het zogenaamde EAN-symbool (“streepjescode”) of enig andere, op verzoek van koper aangebrachte code waaronder inbegrepen een eventuele zogeheten “tastbalk” en/of voor de gevolgen van het onjuist lezen van een zodanige code door de daartoe geëigende apparatuur, tenzij expliciet schriftelijk wederzijds overeengekomen.
  13.9 Stempher is nimmer aansprakelijk voor de eventuele inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van het, in opdracht van koper, aanbrengen van tekens van welke aard dan ook op de producten. Koper vrijwaart Stempher van alle aanspraken van derden die op dergelijke inbreuken zijn gebaseerd.
   
   

  Artikel 14                Tekortkoming in de nakoming

  14.1Indien koper in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst tekortschiet alsmede in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van betaling, heeft Stempher het recht de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande ingebrekestelling, te ontbinden dan wel de nakoming op te schorten, zonder recht op schadevergoeding voor koper.
   

  Artikel 15                Drukproeven

  15.1Door koper voor akkoord ondertekende drukproeven zijn bindend voor het uitvoeren van de opdracht en kunnen geen aanleiding geven tot reclames.

   

  Artikel 16                Productiemiddelen

  16.1Alle productiemiddelen zoals clichés, cilinders, informatiedragers en andere grafische materialen blijven eigendom van Stempher, ook al zijn zij in rekening gebracht. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kan koper geen afgifte van deze productiemiddelen vorderen.
  16.2De onder 16.1 aangeduide productiemiddelen, die door Stempher in bewaring worden gehouden, worden voor een periode van 12 maanden gegarandeerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
   

  Artikel 17                Geschillen en toepasselijk recht

  17.1Op alle verbintenissen tussen Stempher en koper is Nederlands recht van toepassing.
  17.2Geschillen, die niet in der minne tussen koper en Stempher opgelost kunnen worden, zullen worden beslist door de bevoegde rechter van het arrondissement van de Rechtbank Almelo.
  17.3 Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Almelo d.d. 31 mei 2010.